از تکافل چه می دانیم

تَکافُل، گونه‌ای بیمه برای جبران خسارتهای ناشی از حوادث و تکمیل نظام بانکی بدون بهره است. فهرست مندرجات ۱ – تشابه تکافل با بیمه۲ – تکافل قرآنی۳ – تکافل در صدر اسلام۳.۱ – هدف از تکافل در صدر اسلام۳.۲ – تکافل بعد از ظهور اسلام۳.۳ – تکافل و ارش۴ – بیمه در عثمانی و مصر و…