ما به شما کمک می کنیم تا در مورد تکافل بیشتر بدانید

مطالب بیشتر در مورد تکافل

ما خدمات تکافل حرفه ای را ارائه می دهیم

تکافل سلامت

تکافل (بیمه اسلامی) عبارتست از توزیع مسئولیت مشترک تکافل گذاران از طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر در سرمایه گذاری ها.در این نوع بیمه اسلامی، افزایش امنیت روانی افراد نسبت به سلامت جان، مال و فعالیت آنها در قبال خطر ناشی از ضرر با نوعی تعاون و همکاری اعضاء به قصد تحقق خیر و صلاح عموم همراه است.

Read More

تکافل عمرو زندگی

تکافل (بیمه اسلامی) عبارتست از توزیع مسئولیت مشترک تکافل گذاران از طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر در سرمایه گذاری ها.در این نوع بیمه اسلامی، افزایش امنیت روانی افراد نسبت به سلامت جان، مال و فعالیت آنها در قبال خطر ناشی از ضرر با نوعی تعاون و همکاری اعضاء به قصد تحقق خیر و صلاح عموم همراه است.

Read More

تکافل اتومبیل

تکافل (بیمه اسلامی) عبارتست از توزیع مسئولیت مشترک تکافل گذاران از طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر در سرمایه گذاری ها.در این نوع بیمه اسلامی، افزایش امنیت روانی افراد نسبت به سلامت جان، مال و فعالیت آنها در قبال خطر ناشی از ضرر با نوعی تعاون و همکاری اعضاء به قصد تحقق خیر و صلاح عموم همراه است.

Read More

تکافل خانواده

تکافل (بیمه اسلامی) عبارتست از توزیع مسئولیت مشترک تکافل گذاران از طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر در سرمایه گذاری ها.در این نوع بیمه اسلامی، افزایش امنیت روانی افراد نسبت به سلامت جان، مال و فعالیت آنها در قبال خطر ناشی از ضرر با نوعی تعاون و همکاری اعضاء به قصد تحقق خیر و صلاح عموم همراه است.

Read More

تکافل زندگی و عمر

تکافل (بیمه اسلامی) عبارتست از توزیع مسئولیت مشترک تکافل گذاران از طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر در سرمایه گذاری ها.در این نوع بیمه اسلامی، افزایش امنیت روانی افراد نسبت به سلامت جان، مال و فعالیت آنها در قبال خطر ناشی از ضرر با نوعی تعاون و همکاری اعضاء به قصد تحقق خیر و صلاح عموم همراه است.

Read More

تکافل مسئولیت و کسب وکار

تکافل (بیمه اسلامی) عبارتست از توزیع مسئولیت مشترک تکافل گذاران از طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر در سرمایه گذاری ها.در این نوع بیمه اسلامی، افزایش امنیت روانی افراد نسبت به سلامت جان، مال و فعالیت آنها در قبال خطر ناشی از ضرر با نوعی تعاون و همکاری اعضاء به قصد تحقق خیر و صلاح عموم همراه است.

Read More

مشتریان ما

... سال تجربه

99
+
تکافل
99
+
همکاران تکافلی
99
+
تشویقات تکافلی
99
+
درصد رضایتمندی مشتریان
Explore

آخرین مطالب و وبینارها در

ایران تکافل