بررسی مبانی فقهی وحقوقی بیمه تکافل ومقایسه آن باعقود مشابه

نوع مقاله : علمی- پژوهشی نویسنده استاد یار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه پیام نور چکیدهبیمة تکافل عبارت از توزیع مسئولیت مشترک بیمه‌گذاران از طریق تشکیل نظام صندوق مشترک و دوری از هرگونه خطر در سرمایه‌گذاری‌ها است. در این نوع بیمه، افزایش امنیت روانی افراد نسبت به سلامت…