جایگاه مفهومی تکافل اجتماعی در حوزه امر خیر و نیکوکاری

تکافل اجتماعی تکافل اجتماعی به معنای دقیق کلمه عبارت‌است از اینکه هر فردی ، در قبال جامعه خویش احساس مسئولیت‌هایی کند که باید آنها را ادا نماید. به طوری که اگر در انجام مسئولیت‌هایش کوتاهی کند، این امر باعث فروپاشی شالکه جامعه‌ی او و دیگران خواهد شد. جایگاه مفهومی تکافل اجتماعی…