ما بهترین تکافل نامه را برای هر هدفی ارائه می دهیم

تکافل اجتماعی به معنای دقیق کلمه عبارت‌است از اینکه هر فردی ، در قبال جامعه خویش احساس مسئولیت‌هایی کند که باید آنها را ادا نماید. به طوری که اگر در انجام مسئولیت‌هایش کوتاهی کند، این امر باعث فروپاشی شالکه جامعه‌ی او و دیگران خواهد شد.

📋

خدمات کسب و کار

تکافل قدرت و توانایی مشارکت در همه امور اقتصادی و زندگی مسلمانان وغیره را با ارائه بهترین و سالمترین خدمات ریسک پذیری همراه با سود مشارکت را دارد.

💵

برنامه ی بازاریابی و اهداف

با نشر و ترویج فرهنک تکافل در جامعه اسلامی احکام شرعیت و سعادت بشر را جایگزین عقود و معاملات شبه ربوی و قمار می نماییم

👤

مدیریت تیم

بهترین تکافل نامه را برای هر هدفی را از ما بخواهید.

🏆

جایزه برنده شد

متکافلینی که ضمن مشارکت در امر خیرو بهره مندی از مزایای تکافل مورد تشویق سازنده قرار گرفتند.

House Construction

Lorem ipsum dolor sit amet, vet elit at consectetur adipiscing elit. liqua vel cur magna at enisus

Road Construction

Lorem ipsum dolor sit amet, vet elit at consectetur adipiscing elit. liqua vel cur magna at enisus

Electrical Wiring

Lorem ipsum dolor sit amet, vet elit at consectetur adipiscing elit. liqua vel cur magna at enisus

Crane Service

Lorem ipsum dolor sit amet, vet elit at consectetur adipiscing elit. liqua vel cur magna at enisus

Data Analysis

Lorem ipsum dolor sit amet, vet elit at consectetur adipiscing elit. liqua vel cur magna at enisus

Easy Module

Lorem ipsum dolor sit amet, vet elit at consectetur adipiscing elit. liqua vel cur magna at enisus

تکافل سلامت

We have almost 35+ years of experience for providing consulting services solutions

تکافل زندگی

We have almost 35+ years of experience for providing consulting services solutions

تکافل کسب و کار

We have almost 35+ years of experience for providing consulting services solutions

تکافل اتومبیل

We have almost 35+ years of experience for providing consulting services solutions