کلید واژه تکافل

مطالب مرتبط با کلید واژه تکافل

تکافل کلمه‌ای است مأخوذ از فعل عربی”کفال” به معنای رسیدگی کردن (برآورده کردن نیاز یک شخص ) وبیمه تکافل درواقع جبران خسارتهای ناشی از حوادث وتکمیل نظام بانکی بدون بهره می‌باشد. این نوع بیمه با بیمه‌های مرسوم( بیمه های بازرگانی رایج) از نظر جبران زیانهای مالی مشابهت زیادی دارد.

۱ تکافل و اهمیت توجه بیشتر به آن در ایران

نویسندهابوالقاسم توحیدی نیا

منبعصنعت بیمه زمستان ۱۳۸۶ شماره ۸۸

 کلید واژه هاتکافل مشروعیت بیمه مزایای تکافل

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید۱۷۸۷ چکیده  تعداد دانلود۹۸۱

۲ تحلیل نظری ساختار بیمه های عمر در نظام تکافل و بیمه های متعارف(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسندهمحمدمهدی عسگری حمیدرضا اسماعیلی گیوی

منبعاقتصاد اسلامی سال هشتم زمستان ۱۳۸۷ شماره ۳۲

 کلید واژه هابیمه عمر تکافل تکافل خانواده

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید۱۵۴۶ چکیده  تعداد دانلود۹۵۶

۳.  بیمه در بازارهای نو ظهور : بررسی اجمالی بیمه اسلامی و چشم انداز آن

مترجمرامین رشیدی سجاد سیفلو سید ابوالقاسم توحیدی نیا

منبعگزارش موردی سال ۱۳۸۷ شماره ۴۰

تعداد بازدید۱۰۶۱ چکیده  تعداد دانلود۱۴۳۶

۴. تکافل، سازوکاری مناسب برای ارائه بیمه های خرد در مناطق روستایی ایران (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان کرمان)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسندهسید محمدرضا سید نورانی فتح الله تاری غدیر مهدوی حسین رشیدی نژاد

منبعجستارهای اقتصادی سال هشتم پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۱۶

 کلید واژه هاتکافل بیمه خرد تکافل خرد کفالت همگانی

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید۱۰۹۲ چکیده  تعداد دانلود۷۵۹

۵.  مقایسه کارایی بیمه اسلامی (تکافل) و بیمه متعارف، با فرایند تحلیل سلسله مراتبی (AHP)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسندهمحمدمهدی عسکری حمیدرضا اسماعیلی گیوی

منبعاندیشه مدیریت راهبردی سال هفتم بهار و تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

 کلید واژه هاکارایی فرآیند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) تکافل بیمه متعارف

حوزه های تخصصی:

  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت صنعتی تحقیق در عملیات پژوهش عملیاتی

تعداد بازدید۱۷۲۷ چکیده  تعداد دانلود۷۶۲

۶.  تحلیل مقایسه ای الگو های تکافل و آسیب شناسی آن ها از منظر ذی نفعان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسندهمحمدمهدی عسگری مهدی محمدی

منبعتحقیقات مالی – اسلامی سال سوم پاییز و زمستان ۱۳۹۲ شماره ۱ (پیاپی ۵)

 کلید واژه هاآسیب شناسی ذی نفعان جعاله تکافل ودیعه

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید۶۶۲ چکیده  تعداد دانلود۳۶۹

۷.  تحلیل مقایسه ای بیمه اتکایی و تکافل اتکایی و ارائه راه کارهایی جهت اجرایی کردن تکافل اتکایی در جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسندهمحمدمهدی عسکری محمد عظیم زاده آرانی

منبعتحقیقات مالی – اسلامی سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۳ شماره ۲ (پیاپی ۶)

 کلید واژه هابیمه اتکایی تکافل تکافل اتکایی بیمه متعارف

حوزه های تخصصی:

تعداد بازدید۹۷۸ چکیده  تعداد دانلود۷۲۹

۸.  تکافل خانواده در قالب الگوی وکالت از دیدگاه فقه امامیه، عامه و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسندهمحمدامین کیخای فرزانه محسن اسماعیلی محمدمهدی عسکری

منبعفقه و مبانی حقوق اسلامی سال چهل و هشتم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۱

 کلید واژه هاوکالت تکافل تکافل خانواده بیمه عمر

حوزه های تخصصی:

  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی عقود معین
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی خانواده
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق خصوصی حقوق مدنی حقوق مدنی تطبیقی
  4. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –حقوقی
  5. حوزه‌های تخصصی علوم اسلامی فقه و اصول فقه فقه زن و خانواده فقه خانواده

تعداد بازدید۹۵۸ چکیده  تعداد دانلود۸۳۶

۹.  مطالعه و تحلیل تطبیقی الگوی تکافل بر اساس فقه امامیه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسندهمهدی محمدی حسینعلی سعدی محمدمهدی عسکری

منبعتحقیقات مالی – اسلامی سال پنجم پاییز و زمستان ۱۳۹۴ شماره ۱ (پیاپی ۹)

 کلید واژه هاوکالت فقه امامیه تکافل هبه معوض

حوزه های تخصصی:

  1. حوزه‌های تخصصی مدیریت گروههای ویژه مدیریت اسلامی
  2. حوزه‌های تخصصی مدیریت مدیریت بازرگانی مدیریت بیمه اصول بیمه

تعداد بازدید۶۸۰ چکیده  تعداد دانلود۴۸۵

۱۰.  سیاست های فقرزدایی با محوریت تکافل اجتماعی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسندهمحمدرضا آرام کاووس سیدامامی

منبعدانش سیاسی سال دوازدهم پاییز و زمستان ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۲۴)

تعداد بازدید۹۹۱ چکیده  تعداد دانلود۴۵۶

۱۱.  صندوق ضمانت؛ راهکاری نوین در توسعه بازار اوراق بهادار اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسندهمحمد توحیدی

منبعتحقیقات مالی – اسلامی سال هفتم پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۱ (پیاپی ۱۳)

تعداد بازدید۲۵۵ چکیده  تعداد دانلود۲۴۳

۱۲. 

محبت؛ رمز سیرة تربیتی امام خمینی ره(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسندهفرح رامین فاطمه اکبرزاده نجار

منبعمعرفت سال بیست و هفتم م بهمن ۱۳۹۷ شماره ۲۵۴ «ویژه علوم تربیتی»

تعداد بازدید۲۱۲ چکیده  تعداد دانلود۳۴۱

۱۳.  نقد و بررسی تکافل بر مبنای قرارداد ودیعه(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسندهعلیرضا پوراسماعیلی عباس برزویی

منبعپژوهشنامه بیمه سال سی و چهارم بهار ۱۳۹۸ شماره ۱ (پیاپی ۱۳۳) 105 – 122

تعداد بازدید۲۸۱ چکیده  تعداد دانلود۳۳۸

۱۴.  الگوی مضاربه عمومی تکافل در فقه امامیه و عامه

نویسندهمحمد عیسایی تفرشی عباس کاظمی محمد الهی

منبعپژوهشنامه میان رشته ای فقهی سال ششم بهار و تابستان ۱۳۹۷ شماره ۲ (پیاپی ۱۲) 35 – 61

تعداد بازدید : ۱۸۰ چکیده  تعداد دانلود : ۲۳۲

۱۵ نقش تعاون سیاسی-اجتماعی در رویارویی با بحران های اجتماعی از منظر اخلاق اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسندهسید کاظم سیدباقری محمدجواد طالبی چاهوکی

منبعمطالعات قدرت نرم بهار و تابستان ۱۳۹۹ شماره ۲۲ 241 – 274

تعداد بازدید : ۱۲۷ چکیده  تعداد دانلود : ۲۰۰

۱۶ آسیب شناسی سیاستگذاری نظام بیمه تکافل در صنعت بیمه ایران و تأثیر آن بر توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران

نویسندهرضا پریزاد زهرا شکوری

منبعپژوهش ملل اسفند ۱۴۰۰ شماره ۷۳ 49-69

تعداد بازدید۲۵ چکیده  تعداد دانلود۲۳

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *